امروز جمعه 25 خرداد 1403

رديف

واحد انجام كار

شرح پروژه

1

تعمیرات همدان

تحویل، بهره برداری، تعمیر و نگهداری پست 63 کیلوولت فروسیلیس غرب

2

لرستان

نگهداری و تعمیرات خط و پست 63 کیلوولت پتروشیمی لرستان

3

همدان

بهره برداری و سرویس و نگهداری پست 230/33 کیلوولت فولاد ویان

4

دفتر فني

سرویس و نگهداری تجهیزات و تاسیسات پست ها و خطوط فوق توزیع و انتقال تجهیزات فوق توزیع سیستم مخابراتی برق باختر

5

رلیاژ

نگهداری و تعمیر تجهیزات پست ها و خطوط ایستگاه پمپاژی

6

پست

اورهال 50 دستگاه تپ چنجر ترانسفورماتور های انتقال و فوق توزیع

7

پست

افزایش ظرفیت ترانس 63 کیلوولت پل دختر 1 و خرم آباد 1

8

پست

سرویس و نگهداری پست 63 کیلوولت فروسیلیسیوم خمین

9

پست

افزایش ظرفیت ترانس 63 کیلوولت کمیجان و اسد آباد

10

پست

کلیه اقدامات لازم جهت سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات پست املاح معدنی

11

رلیاژ

انجام کلیه اقدامات لازم جهت سرویس و نگهداری و تعمیر و تجهیزات پست و خط برق 63 کیلوولت کارخانه زرین برگ پرشیا

12

همدان

بهینه سازی سیستمDCپست 230 همدان

13

همدان

بهره برداری و سرویس و نگهداری پست 230/33 کیلوولت فولاد ویان

14

لرستان

احداث واریانت خط 63 پتروشیمی لرستان

15

رلیاژ

تست 12 دستگاهct

16

لرستان

واریانت خطوط 63 کیلوولت دو مداره پلدختر افرینه در محدوده دکل های 27 تا 32

17

همدان

تعمیرات اساسی ترانسفورماتور اصلی و کمکی واحد 3 نیروگاه شهید مفتح همدان

18

اجرايي

برکناری ترانس ها از روی چرخ و ریل و نصب بر روی فونداسیون جدید

19

دفتر فني

سرویس و نگهداری تجهیزات و تاسیسات پست ها و خطوط فوق توزیع و انتقال، تجهیزات فوق توزیع سیستم مخابراتی و بهینه سازی برق باختر

20

همدان

تهیه مصالح و متریال لازم برای نصب کنتورهای سنجش دقیق مصرف داخلی نیروگاه شهید مفتح

21

پست

کلیه اقدامات لازم جهت سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات پست املاح معدنی

22

رلیاژ

نگهداری و تعمیر تجهیزات پست ها و خطوط و ایستگاه پمپاژی

23

همدان

خرید تجهیزات و احداث خط 63 دو مداره شهرک بهار

24

دفتر فني

سرویس و نگهداری تجهیزات و تاسیسات پست ها و خطوط فوق توزیع و انتقال تجهیزات فوق توزیع سیستم مخابراتی و بهینه سازی پست های برق باختر

25

همدان

افزایش ظرفیت ترانس در پست تویسرکان 2

26

همدان

اورهال 6 دستگاه تپ چنجر

27

لرستان

نگهداری، تعمیرات خط و پست مجتمع پتروشیمی لرستان

28

رلیاژ

انجام کلیه اقدامات لازم جهت سرویس و نگهداری و تعمیر و تجهیزات پست و خط برق 63 کیلوولت کارخانه زرین برگ پرشیا

29

پست

تست تجهیزات پست شهدای شهباز

30

پست

اورهال 50 دستگاه تپ چنجر برق باختر

31

پست

اورهال تپ چنجر ترانس پست 230 فرو آلیاژ ازنا

32

همدان

تعمیرات اساسی ترانسفورماتور اصلی و کمکی واحد 4 نیروگاه شهید مفتح همدان

33

همدان

افزایش ظرفیت بخش 63 کیلوولت پست همدان 4

34

لرستان

تعمیرات و نگهداری پست های برق 63 مراکز انتقال نفت تنگ فنی و پل بابا حسین

35

دفتر فني

بهره برداری و تعمیر و سرویس نگهداری پست 63/20 کیلوولت شرکت پرلیت آسیا

36

دفتر فني

سرویس و نگهداری تجهیزات و تاسیسات پست ها و خطوط فوق توزیع و انتقال تجهیزات فوق توزیع سیستم مخابراتی و بهینه سازی برق باختر

37

خطوط

انجام کلیه اقدامات لازم جهت سرویس و نگهداری و تعمیر و تجهیزات پست و خط برق 63 کیلوولت کارخانه زرین برگ پرشیا

38

پست

کلیه اقدامات لازم جهت سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات پست املاح معدنی

39

رلیاژ

سرویس و نگهداری پست 63 کیلوولت فروسیلیسیوم خمین

40

خطوط

اجرای خدمات بازدید، سرویس، تعمیر و نگهداری تجهیزات و تاسیسات خط 63 کیلوولت دو مداره پست 400 کیلوولت اناران - گنتری سیمان خاکستری

41

خطوط

انجام خدمات بازدید، نگهداری، عیب یابی و تعمیر تجهیزات و تاسیسات پست 63/20 و خط دو مداره 63 کیلوولت

42

همدان

سرویس و نگهداری پست 63 کیلوولت بافتینه

43

لرستان

نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال و پست 63 کیلو ولت مجتمع پتروشیمی لرستان

44

همدان

تعمیرات اساسی ترانسفورماتور واحد 1

45

همدان

افزایش ظرفیت ترانس پست تویسرکان 2

46

خطوط

اجرای عملیات رفع کلیه موانع واریانت دکل های 269 و 270 خط 400 عباسپور - رودبار

47

اجرایی

اصلاح دیوار و سیم خاردار و فنس کشی محوطه پیرامونی پست دورود 1 و بهینه سازی ساختمان پست دورود 2

48

همدان

تست و راه اندازی پست عبدالرحیم

49

مرکزی

تست و راه اندازی پست خورق

50

همدان

تعمیر و نگهداری خطوط انتقال نیرو 63 کیلو ولت کارخانه سیما هگمتان

51

همدان

نصب تابلو و رنگ آمیزی پیچ و مهره های جوشکاری شده دکل های انتقال برق سیمان هگمتان

52

لرستان

تعمیرات و نگهداری پست های برق 63 مراکز انتقال نفت تنگ فنی و پل بابا حسین

53

لرستان

افزایش ظرفیت ترانس 230 کیلو ولت پست کمالوند

54

مرکزی

تست و سرویس تجهیزات پست132/6 کارخانه سیمان جوین

55

همدان

عملیات سرویس و نگهداری پست 63/20 کیلو ولت کارخانه کارخانه شرکت فوآلیاژ لوتوس آدلی

56

مرکزی

سرویس و نگهداری و تعمیر پست 63 کیلو ولت مجتمع تولیدی اراک (شرکت معدنی ملاح ایران)

57

مرکزی

رفع نواقص خطوط هوایی 614 و 615 شرکت نورد و لوله صفا

58

مرکزی

سرویس، تعمیر و نگهداری پست 63 کیلو ولت فروسیلیسیوم خمین

59

مرکزی

تست، سرویس و نگهداری پست های برق کارخانه سیمان جوین

60

مرکزی

طراحی، تست و راه اندازی دو عدد فیدر 63 کیلو ولت پست فولاد کاویان

61

مرکزی

سرویس و نگهداری از ترانس و تابلوهای برق منصوبه در سایت های شرکت خدماتی ایرانسل