امروز دوشنبه 25 تیر 1403

قابلیت های امور مخابرات و تله متری:

  • نصب و راه اندازی شبکه VHF شامل نصب دکل های مخابراتی مهاری و خودایستا و راه اندازی بیسیم ثابت
  • نصب و راه اندازی مرکز تلفن دیجیتال
  •  نصب و راه اندازی شبکه VHF شامل نصب دکل های مخابراتی مهاری و خودایستا و راه اندازی بیسیم ثابت
  • نصب و راه اندازی مرکز تلفن دیجیتال
  • نصب و راه اندازی ترمینالهای P.L.C دیجیتال
  • سرویس و نگهداری ( تعمیرات پیشگیرانه - دوره ای و اضطراری ) سیستم های مخابراتی ( بیسیم - مرکز تلفن - P.L.C )
  • انجام خدمات مشاوره در رابطه با شبکه های مخابراتی(VHF - مراکز تلفن دیجیتال- SCADA - P.L.C  - فیبر نوری)
  • انجام خدمات مشاوره در رابطه با طراحی و نصب و راه اندازی مراکز دیسپاچینگRDC
  •  انجام کلیه خدمات مورد نیاز در رابطه با نصب و راه اندازی سیستم ضبط مکالمات تلفن مراکز دیسپاچینگ و مراکز اتفاقات عملیات شرکت های توزیع
  • سرویس و نگهداری ، آماده سازی مسیر فیبرهای  نوری جهت نصب تجهیزات اکتیو