امروز چهارشنبه 9 اسفند 1402

آقای مهندس محمد حسن بختیاری

سمت: مدیر عامل

داود امینی

سمت: مدیر امور رلیاژ استان مرکزی

سعید ستوده

سمت: مدیر امور مالی

ضیاء الدین طباطبایی

سمت: مدیر امور اداری

حسین ترکی

سمت: مدیر امور تعمیرات پست استان مرکزی

علیرضا پاکزاد

سمت: مدیر امور تعمیرات خطوط مرکزی

عابدین برزوئی راد

سمت: مدیر امور تعمیرات استان لرستان

رضا طالبی

سمت: مدیر امور تعمیرات استان همدان