امروز دوشنبه 25 تیر 1403

آقای مهندس محمد حسن بختیاری

سمت: مدیر عامل

مجتبی نعمتی

سمت: سرپرست امور رلیاژ استان مرکزی

سعید ستوده

سمت: مدیر امور مالی و اداری

حسین ترکی

سمت: مدیر امور تعمیرات پست استان مرکزی

علیرضا پاکزاد

سمت: مدیر امور تعمیرات خطوط مرکزی

عابدین برزوئی راد

سمت: مدیر امور تعمیرات استان لرستان

رضا طالبی

سمت: مدیر امور تعمیرات استان همدان