امروز دوشنبه 25 تیر 1403

قابلیت های امور تعمیرات پست:

  • انجام کلیه عملیات سرویس و نگهداری پیشگیرانه تجهیزات برابر دستورالعمل های موجود
  • انجام رفع معایب اضطراری موجود در کلیه تجهیزات پست ها و مدارات فرمان
  •  انجام تعمیرات اساسی کلیه تجهیزات پست های فشار قوی در کلیه سطوح ولتاژی
  •  سرویس و نگهداری پست های کمپکت GIS
  • انجام کلیه تست های مرتبط با سرویس و نگهداری تجهیزات شامل تایم تست، کنتاکت رزیستانس بریکرها و سکسیونرها، تست های عایقی و ... 
  • انجام تست ترموویژن کلیه تاسیسات انتقال نیرو و تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده
  • انجام نمو نه گیری از روغن ترانس های موجود در شبکه و انجام عملیات آزمایشگاهی توسط جدیدترین دستگاه های آزمایشگاهی، گاز کروماتوگرافی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله و تصفیه روغن ترانس
  • انجام کلیه تست های تانژانت دلتا، تست عایقی و روغن