امروز جمعه 25 خرداد 1403

قابلیت های واحد ساختمان

  • طراحی سازه های بتنی شامل فونداسیون های تجهیزات و فونداسیون راکتورهای پست 400 کیلو ولت
  • طراحی سازه های فلزی تجهیزات پست های فشار قوی و فوق توزیع
  • اجرای فونداسیون های بتنی شامل فونداسیون های منفرد تجهیزات و فونداسیون های ترانس های فشار قوی
  • طراحی و اجرای سازه های بتنی و فلزی ساختمان کنترل پست های فشار قوی
  • طراحی و ارای فونداسیون های دکل های 63 تا 400 کیلو ولت
  • طراحی و اجرای راه های بین شهری و مسیرهای کوهستانی جهت دسترسی به دکل های فشار قوی در مناطق کوهستانی
  • بهینه سازی ساختمان کنترل و محوطه تجهیزات پست های فشار قوی