امروز دوشنبه 25 تیر 1403

قابلیت های دفتر مهندسی و برنامه ریزی:

  • بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث شبکه و ارائه راه حل در جهت کاهش آنها
  • مطالعه فنی در زمینه قابلیت های تجهیزات حفاظتی و منصوبه در پست ها
  • شناسایی نقاط ضعف و اشکالات موجود در شبکه اعم از پست ها و خطوط و ارائه روش های اصلاح و بهینه سازی مربوطه
  • مکانیزه نمودن و تهیه نرم افزار کامپیوتری سیستم نگهداری و تعمیرات اعم از سرویس ها ، حوادث، بانک های اطلاعات خطوط و پست ها
  • انجام برنامه ریزی های سالیانه و ماهیانه سرویس های دوره ای و هماهنگی های مربوطه