امروز دوشنبه 25 تیر 1403

کلیات و تاریخچه شرکت بتانیر


شرکت باختر تولید و انتقال نیروی برق(سهامی خاص) که قبلاً به نام شرکت باختر نیرو و تحت شماره 1667 در مورخ 1370/11/29 در اداره ثبت شرکت های اراک به ثبت رسیده بود در مورخ 1381/5/14 و در راستای تغییرات ساختاری وزارت نیرو با تصویب موضوع شرکت مندرج در اساسنامه مصوب بنام شرکت باختر تولید و انتقال نیروی برق (سهامی خاص) تغییر نام داده و وظایف جدیدی را در راستای ارائه خدمت دهی بهتر و مطمئن تر به شبکه های انتقال نیرو و فوق توزیع در منطقه مرکزی کشور جمهوری اسلامی ایران در محدوده جغرافیایی کشور برق منطقه ای باختر(استان های همدان، لرستان و مرکزی)عهده دار گردیده است.

 

شروع فعالیت شرکت بتانیر از اردیبهشت ماه 1381 بوده که از بدو تاسیس شرکت تاکنون وظیفه سرویس و نگهداری شبکه انتقال و فوق توزیع برق باختر با 10668 کیلومتر خط انتقال و فوق توزیع و172 پست انتقال و فوق توزیع را بر عهده داشته و تعدادی از خطوط فوق الذکر ارتباط بین شبکه برق باختر و برق های منطقه ای اصفهان- تهران- زنجان- خوزستان و غرب بوده که شامل 15/25% از تجهیزات کل شبکه و حدود 30% از انرژی ترانزیتی بین برق های منطقه ای را شامل می گردد.

 

مشاهده کلیات تاریخچه و رزومه شرکت بتانیر