امروز چهارشنبه 9 اسفند 1402

 

 

فعالیتهای شركت عبارتست از كليه عملياتي كه در طول دوره مالي مورد گزارش انجام پذيرفته است و شامل :
  • فعاليتهاي سرویس و نگهداری تجهیزات پستها و خطوط انتقال و فوق توزیع ومخابراتی توسط امورهای تعمیرات خطوط ، تعمیرات پستها ، رلیاژ ومخابرات در سطح استانهای مرکزی ، همدان و لرستان
  • فعاليتهاي نصب و تست و راه اندازی تجهیزات پستها و خطوط انتقال و فوق توزیع ومخابراتی توسط امورهای تعمیرات خطوط ، تعمیرات پستها ، رلیاژ ومخابرات در سطح استانهای مرکزی ، همدان و لرستان و بخش خصوصی.
  • فعاليتهاي اپراتوری و نگهداری تجهیزات پستها و خطوط انتقال و فوق توزیع اختصاصی .
  • فعاليتهاي مربوط به انجام پروژه های احداث ساختمان و تاسیسات و تجهیزات پستها و خطوط انتقال و فوق توزیع.
  • فعاليتهاي مهندسی ، طراحي، نظارت ، مشاوره و اجرای پستهای انتقال و فوق توزیع
  • فعاليتهاي مهندسی ، طراحي، نظارت ، مشاوره و اجرایی خطوط انتقال و فوق توزیع
  • فعاليتهاي مهندسی ، طراحي، نظارت ، مشاوره و اجرایی حفاظت و کنترل ومخابراتی 
  • فعاليتهاي پشتيباني

 

مشاهده فعالیت های شرکت