امروز جمعه 25 خرداد 1403
مدیر
02 اسفند 1401

بمنظور بهبود شرایط نگهداری و تعمیرات تجهیزات شبکه و شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود نگهداری و تعمیرات،ممیزی شرکت بتانیر با حضور نمایندگان محترم توانیر آقایان دکتر احمدی و دکتر ناصح و معاونت محترم بهره برداری برق منطقه ای یزد آقای مهندس فتح آبادی و مدیریت محترم عامل شرکت تعمیرات نیروی برق فارس جناب آقای مهندس رخشان و معاونت محترم بهره برداری و مدیران محترم دفتر فنی انتقال و امورهای انتقال استان های مرکزی،لرستان و همدان و دیسپاچینگ برق منطقه ای باختر بمدت دو روز از مورخ 1401/11/16 لغایت 1401/11/17 برگزار گردید.