امروز دوشنبه 25 تیر 1403

به منظور تامين وارتقاء سطح ايمني وحفاظت نيروي كار و همچنين صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور و در راستاي پيشرفت تكنولوژي وايمن سازي محيط كارگا هها و به منظور پيشگيري از حوادث منجر به صدمات جاني و خسارات مالي،مقررات اين آيين نامه به استناد ماده 85 قانون جمهوري اسلامي ايران تدوين گرديده است.

 

دریافت ادامه مطلب