امروز دوشنبه 25 تیر 1403

قابلیت های امور مالی و پشتیبانی :

 • تنظيم و صدور اسناد مالي وثبت در دفاتر قانونی
 • حل وفصل مسائل مربوط به قراردادها و برگزاری جلسات منظم کنترل پروژه
 • صدور احكام حقوق و مزاياي كاركنان ، مرخصي ها ، مأموريت ها
 • برگزاري جلسات مسئولين شركت و مجريان پروژه ها
 • برگزاري جلسات مدیران در سطح شركت
 • ادامه فعاليت كميته تشخيص و وصول مطالبات
 • انعقاد قراردادها با پيمانكاران دست دوم
 • تعمير ونگهداري وسايط نقليه و ماشين آلات كارگاهي
 • تداركات پروژه ها و رسيدگي اسناد مناقصه
 • هماهنگي لازم در ارائه خدمات درماني پرسنل با شركت های  بيمه
 • شركت فعال در تمامي جلسات شوراي درمان شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو درسطح استان مركزی