امروز چهارشنبه 9 اسفند 1402

هدف از تدوين اين آيين نامه به روز رساني و تطبيق مواد آن با شرايط روز صنايع، پيشرفت تكنولوژي وايمن سازي محيط كارگاه ها به منظور پيشگيري از حوادث منجر به صدمات جاني و خسارت مالي و حفظ وصيانت نيروي كار و منابع مادي مي باشد.

 

دریافت ادامه مطلب