امروز دوشنبه 25 تیر 1403
مدیر
23 دی 1402

 

بمنظور بهبود شرایط نگهداری و تعمیرات تجهیزات و مقابله با حوادث شبکه انتقال و فوق توزیع و در راستای اقدامات موثر انجام شده ،ممیزی شرکت بتانیر با حضور آقایان دکتر آرانی و مهندس خدادادی  نمایندگان محترم دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال شرکت توانیر، آقای مهندس بدری مدیریت محترم دفتر فنی  برق منطقه ای آذربایجان و آقای مهندس حسن زاده مدیرعامل محترم شرکت مبتکران انرژی ایرانیان و معاونت محترم بهره برداری برق منطقه ای ، مدیران محترم دفتر فنی انتقال و امورهای انتقال استان های مرکزی،لرستان و همدان و دیسپاچینگ برق منطقه ای باختر بمدت سه روز از تاریخ 1402/10/9 لغایت 1402/10/11 برگزار گردید.