امروز دوشنبه 25 تیر 1403
01 شهریور 1401

موضوع : افزایش ظرفیت ترانس قدرت شماره 1 

تاریخ شروع : 1399/6/10

تاریخ پایان : 1399/7/22

موضوع : افزایش ظرفیت ترانس قدرت شماره 2

تاریخ شروع : 1400/12/14

تاریخ پایان : در دست اقدام

تاریخ انجام: 01 شهریور 1401