فوریه 10, 2020

خدمات شرکت بتانیر

آمادگی شرکت بتانیر جهت انجام خدمات سرویس و نگهداری تجهیزات پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع نصب، تست و راه اندازی کلیه تجهیزات خط-پست-رلیاژ […]
فوریه 10, 2020

تعداد پست های انتقال و فوق توزیع

طول خطوط انتقال و فوق توزیع در حوزه فعالیت شرکت
فوریه 10, 2020

چارت سازمانی شرکت بتانیر

در زیر چارت سازمانی شرکت بتانیر تولید کننده و انتقال دهنده نیروی برق را می توانید مشاهده نمایید.