آگهی تجدید مزایده شماره 2/90

     پیرو آگهی مزایده مورخ 17/06/1390 ,شرکت باختر تولید وانتقال نیروی برق ( بتانیر) براساس مجوز هیئت محترم مدیره شرکت در نظر دارد اقلام مازاد مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید که از تاریخ 25/07/1390لغایت 30/07/1390جهت اخذ مدارک شرکت در مزایده وبازدید از اقلام مذکور به امور اداری شرکت واقع در اراک میدان امام خمینی (ره) جاده کمربندی مجتمع اداری برق باختر مراجعه نمایند .

     آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا آخر وقت اداری 02/08/1390می باشد شرکت در رد یاقبول پیشنهادات مختار می باشد .

     اقلام مزایده :

1- تراکتور رومانی                                                                           2 دستگاه

2- بتونیر                                                                                             1دستگاه

3- آهن آلات وضایعات متفرقه                                                       15 تن

4- تانکر آب                                                                                      5دستگاه

 

                                                           شرکت باختر تولید وانتقال نیروی برق

 

آگهی مناقصه خرید شماره 01/90/م 

     این شرکت در نظردارددستگاههای مشروحه ذیل را طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه بصورت ریالی خریداری نماید . علاقمندان می توانند با دردست داشتن رسید بانکی مبنی بر پرداخت 200.000 ریال بحساب جاری سیبای شماره 0105688014003نزد بانک ملی ایران بنام شرکت بتانیر ,با ارائه معرفی نامه رسمی نسبت به دریافت اسناد ومشخصات فنی مناقصه حداکثر تاپایان وقت اداری 04/08/1390 از طریق اموراداری شرکت واقع دراراک –میدان امام خمینی (ره)-جاده کمربندی –مجتمع اداری برق باختر – شرکت بتانیر اقدام نمایند .

     میزان سپرده شرکت در مناقصه 10.000.000ریال وتاریخ  تحویل  پاکات تا ساعت 9 صبح مورخ 14/08/1390 وزمان بازگشائی در ساعت 10 صبح مورخ 17/08/1390 در سالن جلسات شرکت بتانیر خواهد بود . ضمنا هزینه چاپ آگهی نیز بعهده برنده مناقصه می باشد. شرکت درقبول یا رد کلیه درخواست ها مختار می باشد .

    

 دستگاه تست رله خارجی , پرتابل , باقابلیت تست انواع رله های حفاظتی در پستهای فوق توزیع وانتقال ( با تغذیه تک فاز وخروجی 3فاز ولتاژ بانول وشش جریان ) وقابل اتصال به رایانه  تعداد3دستگاه

 

                                                                              شرکت بتانیر

 

 
كليه حقوق اين سايت متعلق است به شركت باختر توليد و انتقال نيروي برق (بتانير) 1385